Thời khoá biểu 2019-20120

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐẮK NÔNG
TRƯỜNG THPT DTNT ĐẮK GLONG
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Áp dụng từ ngày 14 tháng 10 năm 2019
6 7 8 9 10 11 12
Thø 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 TOAN-T.LIEU TIN-T.DUNG CN-T.THANH VAN-C.HIÊN SINH-C.PHUONG VAN-C.HUONG GDCD-C.HHANG
3 TOAN-T.LIEU TIN-T.DUNG SINH-C.PHUONG LY-C.DUNG HOA-C.UYEN VAN-C.HUONG VAN-C.HIÊN
4 NN-C.HOA SINH-C.PHUONG VAN-C.HUONG HOA-C.UYEN LY-T.BINH TOAN-T.LIEU VAN-C.HIÊN
5 TOAN-T.LIEU
Thø 3 1 CN-T.THANH TOAN-T.HAI TOAN-T.LIEU TIN-T.DUNG NN-C.HOA SINH-C.PHUONG CN-C.DUNG
2 VAN-C.ANH VAN-C.HIÊN TOAN-T.LIEU TIN-T.DUNG CN-T.THANH NN-C.HOA LY-C.DUNG
3 TOAN-T.LIEU VAN-C.HIÊN NN-C.HOA SU-T.BAC LY-T.BINH VAN-C.HUONG LY-C.DUNG
4 SINH-C.PHUONG DIA-C.HIEN LY-T.BINH LY-C.DUNG SU-T.BAC NGLL-C.HANG TD-T.HIEU
5 TD-T.HIEU
Thø 4 1 SU-T.BAC TOAN-T.HAI DIA-C.HIEN HOA-C.UYEN GDCD-C.HHANG TIN-T.DUNG TOAN-T.LIEU
2 DIA-C.HIEN VAN-C.HIÊN HOA-C.UYEN NN-C.HANG NN-C.HOA TIN-T.DUNG TOAN-T.LIEU
3 TD-T.HIEU NN-C.HANG TOAN-T.LIEU VAN-C.HIÊN HOA-C.UYEN SU-T.BAC TIN-T.DUNG
4 TD-T.HIEU SU-T.BAC NN-C.HOA TOAN-T.LIEU NGLL-C.HIEN HOA-C.UYEN NN-C.HANG
5 NN-C.HANG
Thø 5 1 VAN-C.ANH SINH-C.PHUONG VAN-C.HUONG VAN-C.HIÊN TOAN-T.HAI GDCD-C.HHANG DIA-C.HIEN
2 VAN-C.ANH SU-T.BAC VAN-C.HUONG VAN-C.HIÊN TOAN-T.HAI LY-C.DUNG SINH-C.PHUONG
3 SINH-C.PHUONG LY-C.DUNG CN-T.THANH DIA-C.HIEN TIN-T.DUNG TD-T.HIEU SU-T.BAC
4 LY-C.DUNG TOAN-T.HAI SINH-C.PHUONG CN-T.THANH TIN-T.DUNG TD-T.HIEU VAN-C.HIÊN
5 TOAN-T.HAI NGLL-T.HA
Thø 6 1 CN-T.THANH NN-C.HANG TIN-T.DUNG GDCD-C.HHANG TOAN-T.HAI TOAN-T.LIEU HOA-C.UYEN
2 GDCD-C.HHANG DIA-C.HIEN TIN-T.DUNG SINH-C.PHUONG VAN-C.HUONG TOAN-T.LIEU HOA-C.UYEN
3 TIN-T.DUNG TD-T.HIEU SU-T.BAC TOAN-T.LIEU VAN-C.HUONG HOA-C.UYEN SINH-C.PHUONG
4 TIN-T.DUNG TD-T.HIEU HOA-C.UYEN TOAN-T.LIEU DIA-C.HIEN LY-C.DUNG SU-T.BAC
5 SHL-C.HHANG SHL-C.QUYNH SHL-C.HUONG SHL-C.HIÊN SHL-C.HOA SHL-C.PHUONG SHL-T.BAC
Thø 7 1
2
3
4
5
Đắk Glong, ngày 10 tháng 10 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG