TRUYỀN THÔNG: CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 337/SGDĐT ngày 1 tháng 3 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo Đăk Nông về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 28 NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Trường PTDTNT THCS&THPT Đăk Glong đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Glong để nhận tài liệu và tổ chức buổi truyền thông vào ngày 7/3/2019. Về tham dự buổi truyền thông có đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng và cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường. Buổi tuyên truyền đã giới thiệu về mục tiêu, nội dung, các giải pháp thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đồng thời giới thiệu một số thay đổi sẽ được áp dụng từ năm 2019. Cũng trong buổi truyền thông, bộ phận tuyên truyền đã ghi nhận những thắc măc của người lao động và chuyển về Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Glong để nhận câu trả lời chính thức.

Cán bô, giáo viên, nhân viên tham gia buổi truyền thông

Cán bô, giáo viên, nhân viên tham gia buổi truyền thông

Cán bô, giáo viên, nhân viên tham gia buổi truyền thông