Thời khóa biểu năm học mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐẮK NÔNG
TRƯỜNG PT DTNT THCS-THPT HUYỆN ĐẮK GLONG
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Áp dụng từ ngày 8 tháng 1 năm 2018
6 7 8 9 10 11 12- TN 12-XH
Thø 2 1 MT-C.NHAØN NHAC-C.QUYØNH MT-C.MAI TD-T.HIEÄU VAN-C.HIEÄN TOAN-T.LIEÂU NN-C.HAÈNG NN-C.HAÈNG
2 NN-C.HOØA TOAN-T.HAÛI Đọc sách tại thư viên TD-T.HIEÄU SU-T.BAÉC VAN-C.HÖÔNG NN-C.HAÈNG NN-C.HAÈNG
3 VAN-C.HÖÔNG TOAN-T.HAÛI NN-C.HAÈNG NN-C.HAÈNG
4
5
Thø 3 1 NHAC-C.QUYØNH NN-C.HOØA NN-C.HAÈNG VAN-C.HIEÄN TOAN-T.LIEÂU DIA-C.HIEÀN VAN-C.HÖÔNG VAN-C.HÖÔNG
2 TOAN-T.LIEÂU Đọc sách tại thư viên NHAC-C.QUYØNH Đọc sách tại thư viên DIA-C.HIEÀN NN-C.HOØA VAN-C.HÖÔNG VAN-C.HÖÔNG
3 TOAN-T.LIEÂU VAN-C.HÖÔNG VAN-C.HÖÔNG
4 LY-C.DUNG DIA-C.HIEÀN
5
Thø 4 1 VAN-C.HIEÄN NN-C.HOØA NN-C.HAÈNG MT-C.NHAØN TD-T.HIEÄU SU-T.BAÉC TOAN-T.HAÛI TOAN-T.HAÛI
2 Đọc sách tại thư viên MT-C.NHAØN VAN-C.ANH NN-C.HAÈNG TD-T.HIEÄU NN-C.HOØA TOAN-T.HAÛI TOAN-T.HAÛI
3 CN-C.THANH TOAN-T.HAÛI TOAN-T.HAÛI
4 HOA-C.QUEÁ SU-T.BAÉC
5
Thø 5 1 SINH HOAÏT ÑOÄI NN-C.HOØA TD-T.HIEÄU LY-C.DUNG SU-T.BAÉC
2 Đọc sách tại thư viên TD-T.HIEÄU LY-C.DUNG SU-T.BAÉC
3 HOA-C.QUEÁ DIA-C.HIEÀN
4 HOA-C.QUEÁ DIA-C.HIEÀN
5
Thø 6 1 SINH HOAÏT ÑOAØN THANH NIEÂN Ñoïc saùch taïi thö vieän Ñoïc saùch taïi thö vieän Ñoïc saùch taïi thö vieän
2
3
4
5
Thø 7 1 SINH-C.PHÖÔNG GDCD-HAÈNG
2 SINH-C.PHÖÔNG GDCD-HAÈNG
3 SINH-C.PHÖÔNG GDCD-HAÈNG
4
5
HIỆU TRƯỞNG